Mattilsynet

Viktige regler for hestehold

Det er mange regler å forholde seg til hvis man skal ha hest. Les Mattilsynets nyttig oversikt over forskrifter for hestehold.

Det er flere forskrifter som gjelder for deg som skal holde hest. Noen gjelder krav til hestenes velferd, andre gjelder krav til blant annet hygiene og matsikkerhet (for de tilfeller at hesten slaktes) og krav til identifisering av hesten.

Hestepass og helsekort

Alle hester skal ha hestepass. Passet utstedes av godkjent stambokførende instans.

I tillegg til pass, skal alle hester også ha helsekort. Hesteholder må sørge for at helsekortet er tilgjengelig for veterinær som behandler hesten, og at veterinærbehandlinger og egenbehandlinger utført av eier blir førte i helsekortet. Hesten kan ikke slaktes til menneskemat dersom helsekortet ikke er riktig utfylt.

Se også mer informasjon om hestepass og helsekort her: Hestepass og helsekort.

Brannsikring

Generelt gjelder det at stallen skal være bygget og vedlikeholdt slik at det er minst mulig fare for at brann oppstår, og at det skal være mulig å slippe hestene ut dersom brann eller andre nødsituasjoner oppstår. Det skal også gjennomføres kontroll av det elektriske anlegget i stallen minimum hvert tredje år. Slik kontroll skal gjennomføres av faglig kompetent person.

For staller med mer enn ti hester gjelder noen ekstra krav knyttet til brannsikring:

  • I staller (driftsbygninger) der det oppstalles mer enn ti hester er det påbudt med brannvarslingsanlegg.
  • Fra alle stallrom med mer enn ti hester skal det være minst to utganger som hester kan passere, og som fører ut i friluft.

Mosjon

Alle hester skal sikres mulighet for daglig mosjon og uteliv i luftegård eller på beite. Hvis hesten står på spilt, skal den slippes løs minst to timer hver dag i tillegg til trening. Hester som står oppstallet på boks skal ha daglig trening eller sikres mulighet for fri bevegelse i minst to timer hver dag. Kravet om daglig uteliv innebærer at anlegget må ha tilstrekkelig antall egnede luftegårder.

Kravet til hestebokser er at hesten skal kunne ligge flatsides og snu seg uten problemer. Les mer om kravene til hestebokser.

Hester på utegang

Hvis hestene holdes utendørs gjelder bla krav om tilgang til leskur. Leskuret skal ha minst tre tette vegger og tak. Det skal være tørr liggeplass der alle hestene kan ligge samtidig. Det er også krav om at man har egnet plass for hester som trenger særlig tilsyn pga sykdom eller skade etc. Om vinteren må slik plass være innendørs.

Det er også viktig at utearealet er egnet i form av at det er tilstrekkelig drenert slik at hestene ikke blir gående i gjørme for eksempel i perioder med nye nedbør. Dette er noen av kravene for slikt hestehold. Du finner mer detaljerte krav i Forskrift om velferd for hest.

Innførsel og utførsel av hest

Hvis du skal reise ut av landet med hesten din, eller innføre hest til Norge, må du undersøke hvilke regler som gjelder til/fra de ulike landene. Du finner mer informasjon om dette her:

Innførsel av hest fra EØS-land

Innførsel av hest fra tredjeland (land utenfor EU og EØS)

Eksport av hest

Fóring og fórhygiene

Fórhygieneforskriften stiller krav til god fóringspraksis, herunder bruk av beite, krav til stall og fóringsutstyr, krav til fóring og lagring av fór og krav til kvalitet på fór og vann. Se vedlegg III i Forskrift om fôrhygiene (Fôrhygieneforskriften)

Registrering av hestehold

Hesteholdet ditt skal være registrert hos Mattilsynet dersom du noen gang har tenkt at hesten skal kunne sendes til slakt og brukes til mat. Noen typer hestehold krever også tillatelse fra Mattilsynet. Her beskrives hvordan du kan melde om hestehold og søke om tillatelser, og også noen andre sentrale bestemmelser som gjelder for hestehold.

Melding om hestehold

Hestehold der hesten en gang i framtiden skal kunne sendes til slakt, skal meldes til Mattilsynet. Dette gjør du på Mattilsynets skjematjenester. Her melder du fra om antall hester du har, type oppstallingsform etc. Dersom du har 10 hester eller flere, skal du uansett melde hesteholdet til Mattilsynet, selv om ingen av hestene noen gang skal slaktes til mat. Skjema i Altinn.

Dersom du har mindre enn ti hester OG mottar produksjonstilskudd fra SLF, får Mattilsynet de nødvendige opplysningene fra SLF. Da trenger du ikke registrere hesteholdet via våre skjematjenester i tillegg.

Det er lov å bare ha en hest, men det bør legges til rette for at hesten kan være sammen med andre hester og komme på beite.

Hestehold som krever tillatelse fra Mattilsynet

Dersom du skal omsette mer enn seks hester i året, eller skal drive hestepensjonat, hestesenter eller treningsstall, må du først søke om tillatelse fra Mattilsynet. Dette gjør du via Mattilsynets skjematjenester. Skjema i Altinn.

Med hestesenter menes en virksomhet som driver utleie/utlån av hest, rideundervisning, turridning etc. Hestepensjonat er definert som en virksomhet som tar imot hest for oppstalling der pensjonatet har ansvar for daglig stell av hesten. En treningsstall er en virksomhet som tar imot hest for oppstalling og trening. 

Avliving

Når hesten må avlives, kan den enten slaktes, dvs. brukes til mat, eller avlives og gå til destruksjon. Hvis hesten skal slaktes må den være identifisert etter gjeldende regler om identifikasjon av hest (hestepass) og helsekort med fullstendige opplysninger om medisinbruk, må kunne fremvises. Dersom hesten er behandlet med medisiner som gjør at de ikke kan slaktes for produksjon av mat, skal veterinæren (og dyreholder) underskrive en erklæring i hestepassets avsnitt IX del II om at hesten ikke skal kunne slaktes. Dette kravet i regelverket blir ofte ikke fulgt. Det er derfor et vilkår for å få slaktet hesten at helsekortet viser all behandling hesten har fått etter at kravet om helsekort ble innført 1.1.2006.

Det krever kompetanse å avlive dyr. Praktiserende veterinær kan gjøre dette. Du må også ha veterinær på plassen som undersøker hesten før avliving dersom den skal nødslaktes som følge av skade eller ulykke. Norsk protein kan kontaktes for informasjon om henting/håndtering av kadaver etter avliving.

Denne artikkelen er hentet fra Mattilsynet.

Del
01.11.2016 15:36

Hester fra Egypt

Nå er det lov å innføre hester fra deler av Egypt. Åpningen gjelder for en bestemt hestesykdomsfri sone i landet.

15.06.2022 14:30

Kverke på hester

Det er påvist kverke på to hester i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Stallene der det er påvist smitte er båndlagt.

26.03.2020 09:27

Koronavirus: Kan være med kjæledyr

Hvis du blir smittet med korona kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt.